Åpenhetsloven

Exso er underlagt Åpenhetsloven.

Exso er leverandør av forretningskritiske IT-tjenester og løsninger. Selskapet tilbyr maskin- og programvare samt en rekke kompletterende tjenester som installasjon/implementering, prosjektledelse, support, teknisk service og IT-drift som sikrer at IT-miljøet til kundene fungerer effektivt og stabilt. Exso videreselger kvalitetsprodukter fra anerkjente og ledende produsenter og er tilstede på 17 lokasjoner i Norge, noe som sikrer nærhet til kunden og høy leveranseevne. Selskapets 250 ansatte leverer til kunder innen varehandel, persontransport, apotek, logistikk/spedisjon og kommuner. Det er viktig for selskapet å bidra til bærekraftig anvendelse av IT-utstyr. Dette gjøres ved å tilby kundene vedlikehold og reparasjon av IT-utstyret, slik at levetiden blir forlenget samt å destruere og resirkulere eller videreformidle utdatert utstyr til andre markeder.

 

Selskapet har i forbindelse med innføringen av åpenhetsloven oppdatert sin “Bærekraftspolicy” og “Exso AS sine retningslinjer for leverandører”.

Selskapets arbeid med Åpenhetsloven  

Selskapet sikrer etterlevelse av bestemmelsene i loven ved:

 • Aktsomhetsvurderinger i selskapet og i selskapets leverandørkjede
  • Metodikken lagt til grunn er forankret i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), og videre i OECDs rammeverk for aktsomhetsvurderinger
  • I risikokartleggingen tar selskapet utgangspunkt i de geografiske områdene og sektorene virksomheten er involvert i. Kartleggingen er utgangspunkt for de prioriteringene som gjøres når tematikken følges opp videre i organisasjonen

 

 • Kontinuerlig oppfølging av eksisterende leverandører
  • Revisjoner og generelle vurderinger
  • Ved betydelige endringer hos leverandørene gjennomføres en vurdering av risikoen for eventuelle negative konsekvenser og rapporteres til ledelsen og styret

 

 • Etablering av nye leverandørforhold med fokus på områder som
  • Etterfølgelse av lovkrav
  • Høy markedsandel i segment
  • Bærekraft
  • Skriftlig kontrakt
  • Antall sentrale ressurser i Norden
  • Aktivt arbeid med avvikshåndtering

 

Hva er resultatet av aktsomhetsvurderingene


Selskapets marked er i Norge

I Norge er bygg og anlegg og jordbruksproduksjon markeder som representerer en høyere risiko, men Exso har ingen eksponering mot disse sektorene.

Risiko knyttet til selskapets leveranser

Exso videreselger IT-utstyr fra kjente leverandører og er kjent med at handel med elektronisk utstyr har høyere risiko. Komponenter som brukes til å bygge IT-utstyr produseres ofte i land med høy sannsynlighet for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

 


Exso har et strategisk samarbeid med ledende produsenter av IT-utstyr som tilbyr og har:

 • Relevante produkter med god kvalitet til konkurransedyktige betingelser
 • Fokus på bærekraft
 • Fotfeste med ansatte i Norden
 • God soliditet og likviditet
 • Følger lovkrav - bl.a. Åpenhetsloven. Ved vesentlige endringer krever selskapet at  leverandørene skal rapportere dette

Selskapet har få og relativt store samarbeidspartnere knyttet til IT-utstyr. Kontinuerlig oppfølging sikrer et trygt og godt samarbeid med gode rammebetingelser.

HP Inc. og Zebra Technologies er selskapets to største leverandører av IT-utstyr.

HP Inc. 

 • er en global produsent med hovedsete i USA og representanter i Norge. Exso har gjennomført intervjuer med leverandøren og fått svar på spørsmål om hvilke land de har produksjon i og deres egen risikovurdering av sine underleverandører. De har i intervjuene bekreftet at de jobber med forbedringer og miljøtiltak i hele sin verdikjede, og sørger for gode arbeidsvilkår i produksjonen av bærekraftige produkter. Dette sikres med krav om etterlevelse av Åpenhetsloven og regelmessig oppfølging av dette
 • IT-utstyr som kjøpes og videreselges er i hovedsak produsert i Tsjekkia og Kina

 

Zebra Technologies

 • er en global produsent med hovedsete i USA og representanter i Norge. Exso har gjennomført intervjuer med leverandøren og fått svar på spørsmål om hvilke land de har produksjon i og deres egen risikovurdering av sine underleverandører. De har i intervjuene bekreftet at de jobber med forbedringer og miljøtiltak i hele sin verdikjede, og sørger for gode arbeidsvilkår i produksjonen av bærekraftige produkter. Dette sikres med krav om etterlevelse av Åpenhetsloven og regelmessig oppfølging av dette
 • IT-utstyr som kjøpes og videreselges av Exso er i hovedsak produsert i Kina,Taiwan og Vietnam
 • Rekvisita produseres i England.

India, Kina, Taiwan og Vietnam er rangert med høy risiko på Global Rights Index sin kartlegging innenfor områdene tvangsarbeid, arbeiderrettigheter, barnearbeid og diskriminering.

Selskapets tjenester som inkluderer softwareutvikling er levert av selskapets indiske samarbeidspartner, Integration Wizard (IW). IW driver utvikling av applikasjoner for et bredt spekter av kunder / partnere og har vært Exso sin samarbeidspartner i ca. 7 år.  Representanter fra Exso har i løpet av den tiden IW har vært leverandør, besøkt deres indiske hovedkontor en rekke ganger, og opplever at selskapet drives på en respektabel måte. IW er 100% eid av USA-baserte SparkCognition som har sitt hovedsete i Austin, Texas.

Definerte etiske retningslinjer ligger til grunn for all virksomhet i selskapet, og det stilles krav til leverandørkjeden. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Exso følger FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet, FNs Global Compact. Det baserer seg på ti prinsipper innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon – som alle ansvarlige bedrifter bør følge. Tilslutning til Global Compact betyr at man gjør sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med de ti prinsippene. Exso sine retningslinjer er utarbeidet i henhold til disse prinsippene, i tillegg til gjeldende ILO- og ISO-standarder. Selskapets leverandører forplikter seg til å levere varer og tjenester til Exso som er produsert i overensstemmelse med retningslinjene. Leverandørene skal også videreformidle og følge opp retningslinjene hos sine underleverandører.

 

Rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser

Selskapet har implementert ulike rutiner og prinsipper for å håndtere konsekvenser som er brudd på menneskerettigheter og etisk handel

 • Følge opp alle risikoområder som er kartlagt i egen virksomhet, for å sikre enda bedre kontroll på at risiko reduseres og elimineres gjennom leverandørrevisjoner
 • Hvis vi oppdager at det er forårsaket eller bidratt til skade, som betyr her negative konsekvenser for menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold, skal det håndteres ved å sørge for, eller samarbeide om, gjenoppretting og erstatning
 • I de tilfeller der menneskerettighetene er påvirket, skal berørte rettighetshavere og deres representanter konsulteres og involveres for å avgjøre hvordan det eventuelle menneskerettighetsbruddet skal rettes opp

 

Fokus fremover

For å sikre etterlevelse av Åpenhetsloven i fremtiden forplikter selskapet seg til å:

 • Følge opp sine leverandører i henhold til gjeldende krav og retningslinjer
 • Kontinuerlig evaluere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ved å drive handel med sine leverandører
 • Påse at man har prosesser ved innfasing av nye leverandører som sørger for at deres etterlevelse av lover og regler blir evaluert. Leverandører som ikke tilfredsstiller kravene, skal selskapet ikke samarbeide med

Innsynskrav